GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00018312/001 ze dne 18. 3. 2003


Informace o GDPR

1. Kdo je správce osobních údajů
• Jiří Rynda, se sídlem Dvořákova 1316/9, Děčín II, 405 02 IČ: 49115618, registrace Magistrát města Děčína č.j.: 744/98/01/Ž/Ni č.e.:350201-10971-00, obchod@jcr-dc.cz, 412 523 586

2. Zásady zpracování osobních údajů
• a. osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
• b. osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
• c. rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
• d. přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
• e. osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
• f. osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme
• Jméno a příjmení
• Adresa
• Telefonní číslo
• Emailová adresa

4. Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme
• Plnění smlouvy: prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace

5. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme
• našim dodavatelům zboží a logistiky
• orgánům státní správy

6. Práva subjektů údajů

Dle GDPR jsou Vaše práva:
• Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
• Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
• Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
• Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
• Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
• Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
• Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)

7. V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

jCR Jiří Rynda
Benešovská 432/3
40502 Děčín
Česká Republika
IČO: 49115618
DIČ: CZ6611167035